PROFESSIONAL BARISTA SENSORY & TECHNICAL SKILLS

PROFESSIONAL BARISTA SENSORY & TECHNICAL SKILLS

         
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเทคนิคการเป็น Barista มืออาชีพแบบสากล ให้ตระหนักถึงความเข้าใจในการเป็น BARISTA มืออาชีพ เน้นพื้นฐานเมล็ดกาแฟ ทักษะการชิมกาแฟ(Cupping) เพื่อสามารถจำแนกกลิ่น รสชาติ ความแตกต่างของเมล็ดกาแฟคั่วได้ถูกต้อง สามารถประเมินเบื้องต้นของสาเหตุแห่งรสชาติ แนวทางแก้ไข ข้อบกพร้องที่เกิดจากสารกาแฟ เมล็ดกาแฟคั่ว และการผลิตกาแฟในระดับเบื้องต้น โดยใช้ Coffee Taste and Aroma Chart

          

หัวข้อการฝึกอบรม : วันที่ 1
         

 - Coffee Knowledge / ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกลิ่นและรสชาติของกาแฟ
          

- Brewing Knowledge / ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการชงกาแฟในรูปแบบเครื่องชงที่ไม่ใช้แรงดัน
          

- 4 Heart of Coffee Extraction / ปัจจัยหลักในการสกัดกาแฟ / การบดกาแฟ
          

- Chart Brewing Ratio / Chart แสดงอัตราส่วนการสกัดกาแฟ
          

- TDS Refractometer / วิธีการหาค่าความเข้มข้นของรสชาติกาแฟ (โดยใช้เครื่อง TDS)
          

- Coffee Flavor Profile / ให้ความเข้าใจลักษณะ กลิ่นและรสชาติของกาแฟ
          

หัวข้อการฝึกอบรม : วันที่ 2
          

- Design Flavor Profile / การออกแบบรสชาติของกาแฟ
          

- Work shop Drip V60 / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Drip V60
          

- Work shop Drip Kalita / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Drip Kalita
         

- Work shop Drip Airopress / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Drip Airopress
          

- Work shop Drip Chemex / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Drip Chemex
          

- Work shop Cold Drip / ขั้นตอนการชงกาแฟ Cold Drip
          

- Work shop Cold Brew / ขั้นตอนการชงกาแฟ Cold Brew
          

หลักสูตร Professional Barista Sensory & Technical Skills
          

หลักสูตรคุณภาพ รับรุ่นละ 6 ท่านเท่านั้น
          

หลักสูตรที่มุ่งเน้นเทคนิคการเป็น Barista มืออาชีพแบบสากล
          

ตลอดจนทักษะการชิมกาแฟ (Cupping) เพื่อจำแนกกลิ่น รสชาติ ความแตกต่างของเมล็ดกาแฟคั่วได้อย่างถูกต้อง
          

** เนื้อหาเข้มข้น และมีความพิถีพิถัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐานด้านกาแฟ **
          

วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2563
          

อบรมวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ( 2 วัน )
          

วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College
          

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-721-8469-72
         

หรือ www.facebook.com/trainingdtc Line: @ dusit.edu
          

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ
          

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
          

1. ใบสมัคร
          

2. สำเนาบัตรประชาชน
          

3. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
          

4. ใบ Pay-in          
          

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 11,500 บาท/ท่าน ( ราคารวมเอกสารการสอน ผ้ากันเปื้อน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที
          

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
          

1.เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"
          

2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้          
          

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
          

-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
          

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0
          

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th
          

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้