ซีพี ออลล์ ต่อยอดค่ายกล้าวรรณกรรม พัฒนางานเขียนสร้างชีวิตเยาวชน

ซีพี ออลล์ ต่อยอดค่ายกล้าวรรณกรรม พัฒนางานเขียนสร้างชีวิตเยาวชน


ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น – นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผลจากโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม เพื่อต่อยอดพัฒนาฝีมือการเขียนของเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดกล้า จากค่ายกล้าวรรณกรรม ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

          
สุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน – การเขียนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ค่ายบันไดกวี ค่ายกล้าวรรณกรรม การประกวดรางวัลหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นต้น สำหรับโครงการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรมฯ หรือค่ายยอดกล้า เป็นโครงการขยายผลจากโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 11 โดยการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัลยอดกล้าจากค่ายกล้าวรรณกรรม ร่วมด้วยครูอาจารย์ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 37 คน แบ่งเป็นเยาวชน 26 คน และครูอาจารย์ 11 คน


          
โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ นักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่าง ๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์จากค่ายกล้าวรรณกรรม ที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนในเชิงคุณภาพ

          
ภายในงานได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เพื่อนมิตรนักเขียน-กำลังใจในการสร้างงานเขียน โดย กนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนฯ , เรื่องแต่ง สารคดี บทกวี "ชีวิตสร้างงานเขียน งานเขียนสร้างชีวิต" โดยชมัยพร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และคณะ , ความคิดมุมมองของนักเขียนรุ่นใหม่ โดยแพรพลอย วนัช, การบรรณาธิการและการเผยแพร่ผลงานในโลกสมัยใหม่" โดย นรีภพ สวัสดิรักษ์ และพงศกร จินดาวัฒนะ ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์ กวีและคอลัมน์นิสต์วรรณกรรม

          
ที่น่าสนใจนอกจากบรรยายพิเศษแล้วงานนี้ยังจัดให้มีเวิร์คช็อป กิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติจริง เขียนจริง โดยจำลอง ฝั่งชลจิตร เป็นพี่เลี้ยงในการเขียนเรื่องสั้น ชมัยภร แสงกระจ่าง ดูแลการเขียนนวนิยายขนาดสั้น (วรรณกรรมเยาวชน) ประชาคม ลุนาชัย ดูแลการเขียนสารคดีเรื่องยาว และพลัง เพียงพิรุฬห์ ดูแลการเขียนบทกวีเป็นชุด นับเป็นหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชน ด้วยปณิธานของซีพี ออลล์ ที่ว่า "ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน"

          
กนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนฯ กล่าวว่า กิจกรรมในค่ายครั้งนี้เน้นเรื่องการเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องราวของความเป็นไปได้ในแวดวงการอ่าน การเขียนในยุคศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงกลวิธีในการนำเสนอ เทคนิคในการเขียนต่างๆ


          
วราเทพ ปุลันรัมย์ (พัตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ บอกว่า "ค่ายยอดกล้าที่ได้รับคัดเลือกให้มาเข้าร่วมในครั้งนี้ เป็นค่ายที่มีคุณภาพ วิทยากรที่หลากหลายและมากประสบการณ์ เพราะตนเองอยากเป็นครู อยากถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ขอขอบคุณ บมจ.ซีพี ออลล์ และสมาคมนักเขียนฯ ที่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของงานเขียน เพราะค่ายนี้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในงานวรรณกรรม เรื่องสั้น สารคดี และกวีนิพนธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้พร้อมขยายผลในโรงเรยนได้อีกด้วย อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คนที่รักตัวอักษร รักตัวหนังสือ มุ่งในความรู้สึกที่จะถ่ายทอด มาร่วมค่ายนี้ ซึ่งเป็นค่ายที่ดีอีกค่ายหนึ่งเลยครับ"

          
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมส่งสริมการอ่าน – การเขียน ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ซีพี ออลล์ โทร. 02-071-2903 หรือ 02-071-2905 และสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมได้ที่ https://www.csrcpall.com/