• 17 มิถุนายน 2019 at 14:55
  • 436
  • 0

 

ภาพประกอบ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

รูปแบบห้องสมุดที่เปลี่ยนไป

กับแนวทางการบริหารจัดการส่งเสริมการอ่านที่กศน.ต้องตามให้ทัน

คุณกุลธร เลิศสุริยะกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)  ในฐานะที่เคยทำงานด้านการบริหารการส่งเสริมการอ่านให้กับกศน.ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  ว่าปัจจุบันรูปแบบของห้องสมุดได้เปลี่ยนไปแล้ว ดังจะเห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนมีการพัฒนารูปแบบของห้องสมุดให้ทันสมัยใช้งานได้ง่าย บรรยากาศชวนให้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งบางหน่วยงานก็มีการส่งเสริมการสร้างห้องสมุคในรูปแบบใหม่อย่างเป็นรูปธรรมและขยายไปเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าอาจจะครบทุกจังหวัดและอาจลงไปถึงอำเภอใหญ่ๆ  ซึ่งเป็นโจทย์ให้กศน.ต้องขบคิด​ ในเรื่องของการพัฒนาห้องสมุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองให้ทันกับยุคสมัยและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ แต่ต้องพัฒนาให้เป็นอัตลักษณ์​ของ กศน. เอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย


 

ห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ

 


เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงจะต้องเข้าใจ​ ส่งเสริมและ​ ปฏิรูป​ระบบงบประมาณ​แบบก้าวกระโดด​ ตั้งแต่

1.ตั้งงบปรับปรุงเปลี่ยนโฉมห้องสมุดประชาชน​ใหม่หมด​ หลายแห่งสร้างมากว่า 40 ปีแล้ว อาจทำปีละ 100 แห่ง

2.เพิ่มงบประมาณจัดซื้อสื่อหนังสือและสื่อที่ทันสมัยหลากหลายและเพียงพอ ตรงตามตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

3.พัฒนารูปแบบห้องสมุดอีเล็คโทนิค​ และ​ E-book​ เต็มรูปแบบเป็นระบบใหญ่ครอบคลุมผู้รับบริการทุกภูมิภาค

4.จัดสรรบุคลากร​ห้องสมุดให้ครบทุกแห่งและพัฒนาให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ​สามารถใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมได้

5.พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

6.พัฒนาระบบการให้บริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างเสมอภาค

7.พัฒนาบทบาทของห้องสมุดให้เป็น​ Learning​ Center มากกว่า​ Service Center