อิเกีย จัดกิจกรรม Social Day
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีจิตสาธารณะทำความดีตอบแทนสังคม

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนกลาง – ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อิเกีย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Day) ที่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากอิเกียร่วมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนด้วยการทำแปลงผัก รั้วผัก ปลูกพืชผักสวนครัวป้อนโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ สอนนักเรียนประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว สอนศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษ เรียนรู้ประเภทขยะและการคัดแยกขยะให้ถูกต้องและถูกวิธี นอกจากนั้นอิเกียยังได้มอบพัดลมให้โรงเรียนด้วย

เด็กหญิงชุติมา โครตรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประธานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ กล่าวว่า “พวกหนูขอขอบคุณพี่ๆ จากอิเกียที่มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนเรา กิจกรรมที่พี่ๆ มาทำและพวกเรามีส่วนร่วมมีประโยชน์มาก พวกเราได้เรียนรู้หลายอย่าง เช่น การทำแปลงเกษตรตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยกันขุดดิน ขุดหลุม ทำแปลงผัก จนถึงปลูกผักหลายชนิด ได้ฝึกแสดงความคิดเห็น ฝึกความอดทน มีความสามัคคีกัน ได้เรียนรู้การทำงานแต่ละอย่างว่าต้องทำอันไหนก่อน อันไหนหลัง ส่วนการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกใช้แล้วที่พี่ๆ อาสาสมัครสอนนั้นช่วยให้พวกเรามีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเรียนรู้การแยกประเภทขยะ และการเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ๆ ที่ต่างตั้งใจมอบความรู้ให้พวกเราอย่างเต็มที่ พวกเราจะนำความรู้ที่ได้รับจากการพี่ๆ จากอิเกียไปปรับใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันต่อไป

 สำหรับ Social Day เป็นกิจกรรมอาสาสมัครทำความดีเพื่อสังคมที่อิเกียจัดขึ้นในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ “โรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา” (IKEA Self Reliance School) ซึ่งจัดร่วมกับมูลนิธิ EDF เป็นปีที่ 2  มีโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีในโครงการในปีนี้ 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทยาอุปกรณ์) โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก และโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่ อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิก www.edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย