รมช.คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่เปิดบ้าน 50 ปี เกษตรเขาเขียว
มุ่งเน้นเยาวชนภาคเกษตร ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำด้านการเกษตร


ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรีและสุพรรณบุรี) โดยนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และมอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ บริเวณจังหวัดหรืออำเภอรอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ตลอดจนประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และเป็นประธาน เปิดบ้านเกษตรเขาเขียว (RBCAT Open-House) "50 ปี เกษตรเขาเขียว...สู่ความก้าวหน้าบนเส้นทางเกษตร" โดยมี นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ หอประชุมเกษตรเขาเขียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

 


คุณหญิงกัลยา
กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับการเป็นนักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกษตร เพราะเกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทยทุกยุคทุกสมัย ประชากรประมาณ 2 ใน 3 อยู่ในภาคเกษตร การพัฒนาการเกษตรจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด สาขาการเกษตรเป็นสาขาที่ได้รับความสำคัญอย่างสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับดังนั้น ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน จงภูมิใจและพร้อมในการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำด้านการเกษตร ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรให้กับเยาวชน เกษตรกร และชุมชนได้ รวมถึงการเป็นต้นแบบ การบริหารจัดการน้ำ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ตลอดจนสามารถนำปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จมาบูรณาการร่วมกัน ดังเช่นจากเครือข่ายของสมาชิกศิษย์เก่า "พี่ช่วยน้อง" ให้การสนับสนุนเกื้อกูล เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในการประกอบอาชีพเกษตรเป็นอย่างดี รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเอง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ไม่อำนวยการจ้างงานที่ถาวร ซึ่งนักเรียน นักศึกษาต้องวางแผนว่า เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว จะต้องมีความสามารถในการสร้างงานด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้มีฐานะมั่นคง 

 


ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในภาคการเกษตร จึงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และฝึกให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการใช้ชีวิตให้เหมาะกับบริบทของโลกปัจจุบัน ทักษะในการจัดการกับความท้าทายในชีวิต รวมถึงทักษะการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเป็นฝึกฝนพัฒนาความรู้และทักษะให้เชี่ยวชาญมากขึ้น