ดร.กนกวรรณ” เดินหน้าชงยุทธศาสตร์คนเร่ร่อนและคนพิการ!!
สร้างโอกาสการศึกษา สร้างอาชีพ พึ่งพาตนเองได้

 


ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.
) ร่วมประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนการจัดการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส (คนเร่ร่อน คนพิการ) พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ คณะทำงาน รมช. และนายกุลธร เลิศสุริยะกุล ประธานเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน ผู้แทน กศน. ผู้แทนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ พระมหาไถ่ และแผนการจัดการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส (คนเร่ร่อน คนพิการ) ณ ห้องพระขรรค์เพชร อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 62 ที่ผ่านมา

 

 

 


ดร.กนกวรรณ
เปิดเผยว่า “ตนให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน และผู้พิการเป็นอย่างมาก ได้ขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งทำให้ได้การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายมากมาย เช่น มูลนิธิพระมหาไถ่ เครือข่ายเพื่อเด็กเร่ร่อน รวมถึง กองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ที่จะมาช่วยในเรื่องการพัฒนาและอบรมครูที่จะดูแลเด็กเร่ร่อนและคนพิการให้มีทักษะความรู้ในการดูแลจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากขึ้น นอกจากนั้น“ จากที่เคยลงพื้นที่ติดตามปัญหากลุ่มเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่น ๆ คณะทำงานตนได้รวบรวมข้อมูลเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสอย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่การวางแผนดำเนินการให้จริงจัง และเห็นผล โดยได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนการจัดการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส (คนเร่ร่อน คนพิการ) โดยได้ยกร่างแผนการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส (คนเร่ร่อน คนพิการ) เพื่อให้เด็กเร่ร่อน และผู้พิการ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งภายในปี 2564 สำนักงาน กศน. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่วถึง ได้รับความเสมอภาค และต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้รับการฝึกให้ถูกต้องตามความต้องการ และความพิการของแต่ละคน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม และในขณะนี้ได้จัดทำยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จการจัด กศน. กลุ่มเด็กเร่ร่อน และสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2563 – 2564 เสร็จแล้ว จะได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ตามที่วางไว้ต่อไป”

 

 
ด้านนายกุลธร เลิศสุริยะกุล ประธานเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน ได้กล่าวว่าขั้นตอนสู่ความสำเร็จของยุทธศาสตร์แผนการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส (คนเร่ร่อน คนพิการ)เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบข้อมูล สำรวจและค้นหา จัดทำข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลรายบุคคล และคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย กำหนดรูปแบบการช่วยเหลือที่เหมาะสม  มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน ของกศน.และการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายมากยิ่งขี้น  การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการให้ความมั่นคงกับบุคลากร ต้องปรับบทบาทให้ชัดเจน แก้ไขปรับเปลี่ยน กฏ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนางาน โดยให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายหลัก    มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เสริมกิจกรรมทักษะชีวิต ทักษะด้านอาชีพโดยมีกศน.เป็นหน่วยงานหลักในการทำงาน ปรับเกณฑ์การบริหารจัดการให้เหมาะสม และพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงส่งต่อกลุ่มเป้าหมายบรูณาการภารกิจ ครูจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาให้มีการทำงานเชื่อมโยงร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้คนเร่ร่อน และคนพิการมีการพัฒนาในเรื่องของการได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรียนรู้ มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข