หาดทิพย์ มอบเงิน จำนวน 1,300,000 บาท สานต่อปณิธาน ในด้านการศึกษา

 

คุณปริยา จีระพันธุ์ ประธานอำนวยการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 1,300,000 บาท จากงานบำเพ็ญกุศล ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ เพื่อสานต่อปณิธาน ในด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในภาคใต้ ที่มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โดยแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน คือ มอบสมทบกองทุน "ต้นกล้าสงขลานครินทร์" โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มอบสมทบทุนให้กับ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพเยาวชนชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) จ.ยะลา เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป