ระดมสมองครูกศน.และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กเร่ร่อน
ร่วมพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กบนท้องถนนฯ

 

 

 

โครงการ Children in Street ระดมสมองครูกศน.และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กเร่ร่อน ร่วมพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กบนท้องถนนฯ


นายกุลธร  เลิศสุริยะกุล
นายกสมาคมสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต   (สพช.) และหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) ในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (
Children in Street) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีการประชุมปฎิบัติการ“พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กบนท้องถนนเป็นรายบุคคล”  ณ โรงแรมคูณ จังหวัดสมุทรปราการ


เพื่อระดมความคิดจากครูกศน
. จากสนง.กศน.กทม.และคณะทำงานกับเด็กบนท้องถนนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเอ็นจีโอ  และหน่วยงานของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ  , ศูนย์สร้างโอกาศเด็กกรุงเทพมหานคร ,มูลนิธิสายเด็ก 1387 , องค์กรเฟรนด์ประเทศไทย,มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(เมอร์ซี่),มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, จำนวน 60 คน  โดยการแบ่งกลุ่มทำ WORK SHOP
ให้ได้รู
ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพ เด็กบนท้องถนน เด็กด้อยโอกาส และเด็กกลุ่มเสี่ยง-เปราะบาง ในเรื่องของ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง/ทักษะชีวิต  เรื่องของการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ  และเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี ผชช.กุลธร เลิศสุริยะกุล  ดร.ปาน กิมปี  และ ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) เป็นผู้นำกลุ่มระดมความคิด ซึ่งแนวคิดและรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้จากการระดมความคิดในการประชุมครั้งนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์ ทำเป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการและทำเป็นคู่มืออีกครั้งโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กเร่ร่อน จากนั้นทางโครงการฯจะได้นำคู่มือที่ได้มานี้ไปให้กับครูหรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กเร่ร่อนนำไปทดลองใช้กับเด็กกลุ่มเป้าหมาย  และทำการประเมินผล โดยครูหรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กเร่ร่อนอีกครั้งเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ได้คู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กบนท้องถนนเป็นรายบุคคลที่สมบรูณ์ที่สุดในการที่จะนำไปใช้ต่อไป


ดร
.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร
. กนกวรรณ วิลาวัลย์ )
ร่วมบรรยายหัวข้อแนวคิดหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก
เร่ร่อน (ด้อยโอกาส)
 


นายกุลธร  
ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในการประชุมครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดแล้ว ยังได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กบนท้องถนน เด็กด้อยโอกาส และเด็กกลุ่มเสี่ยง-เปราะบางจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร
. กนกวรรณ วิลาวัลย์ )  ร่วมบรรยายหัวข้อแนวคิดหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กเร่ร่อน (ด้อยโอกาส)
   รศ.ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์  ที่ปรึกษาโครงการ Children in Street  บรรยายในหัวข้อ ธรรมชาติ และบริบทของกลุ่มเป้าหมาย  เด็กบนท้องถนน/เด็กเร่ร่อน  เด็กด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)บรรยายในหัวข้อจิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับเด็กบนท้องถนน (เด็กด้อยโอกาส)    นางสาวทองพูล บัวศรี  (ครูจิ๋ว) ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กบนท้องถนน (เด็กด้อยโอกาส)


รศ.ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์
  ที่ปรึกษาโครงการ 
Children in Street 
บรรยายในหัวข้อธรรมชาติ และบริบทของกลุ่มเป้าหมาย
เด็กบนท้องถนน/เด็กเร่ร่อน  เด็กด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง
 


ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
บรรยายในหัวข้อจิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับเด็กบนท้องถนน (เด็กด้อยโอกาส) 

นางสาวทองพูล บัวศรี  (ครูจิ๋ว) ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบรรยายในหัวข้อ
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กบนท้องถนน (เด็กด้อยโอกาส)


แบ่งกลุ่มทำ
WORK SHOP ให้ได้รู
ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพ เด็กบนท้องถนน เด็กด้อยโอกาส และเด็กกลุ่มเสี่ยง-เปราะบาง ในเรื่องของ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง/ทักษะชีวิต  เรื่องของการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ  และเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี ผชช.กุลธร เลิศสุริยะกุล  ดร.ปาน กิมปี  และ ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) เป็นผู้นำกลุ่มระดมความคิด

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดการประชุมฯและมอบวุฒิบัตร์ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้