ราชภัฏโคราชขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตร NRRU Organic Farm
ปลูก/ผลิตอยู่บ้านก็ขายผลผลิตได้


ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ (APIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 และสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม NRRU Organic Farm เพื่อพัฒนาเชื่อมต่อการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค สร้างความมั่นใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นการพัฒนาสู่การแข่งขันเสริมสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สะอาดปลอดภัย รวมถึงเป็นการส่งเสริมผู้ผลิตและผู้บริโภค ช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการที่มีสินค้าอยู่ในระบบเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดนครราชสีมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตชุมชนถึงผู้บริโภค ประเภทพืชผัก สมุนไพรและสินค้าเกษตรแปรรูป โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ NRRU Organic Farm หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Korat Organic Outlet & 100 Rai Organic Coffee กาแฟอินทรีย์ร้อยไร่ www.facebook.com/100raiorganiccoffee เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป    

สอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5769-5754 หรือ นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 06-5394-3491