มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ม.เอกชนแห่งเดียวติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2020


ที่ผ่านมาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกประจำปี 2016 – 2017 โดย QS World University Rankings 2016-2017 สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ พบว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการจัดอันดับด้านความหลากหลายเชื้อชาติมากเป็นอันดับสามของนักศึกษา สถาบันการศึกษาแห่งเดียวมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย โดยพบว่ามีนักศึกษาจาก 30 ประเทศทั่วโลก กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันกับ 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตจบออกไปแล้วนายจ้างพึงพอใจมากที่สุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีวิสัยทัศน์สร้างศักยภาพเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย นำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการเรียนภายใต้ระบบการเรียนรู้แบบ Hybrid และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ UTCC Hybrid Learning System เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่

ล่าสุดเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2563 จาการจัดอันดับสำนักจัดอันดับของ Round University Ranking 2020 (RUR) ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูล Clarivate Analytics เป็นหลัก จัดอันดับในภาพรวมให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวของประเทศไทยติดอันดับของโลก โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ การสอน งานวิจัย ความหลากลายทางเชื้อชาติ และความยั่งยืนทางการเงินเมื่อพิจารณาเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดดเด่นด้าน International Co-authored Papers หรือผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้เขียนร่วม ได้อันดับ 100 ของโลก จาก 930 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนด้านธุรกิจการค้าและการบริการ มีพันธกิจในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneur) เน้นการสอนทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาทุกคณะ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Alibaba.com ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มอีคอมเมิร์สที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เพื่ออบรมความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์สสำหรับผู้ประกอบการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีความรู้และทักษะด้านการทำธุรกิจออนไลน์และช่วยผลักดันให้สามารถขยายธุรกิจไปในระดับโลก