สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัครทุนอาชีวะ ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 63


สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในโครงการ “ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน ประจำปี 2563”  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนจังหวัดระยองได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ตลอดจนรองรับความต้องการตลาดแรงงานในเขตพื้นที่อีอีซีในอนาคต โดยผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในจังหวัดระยอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.70 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2563 นี้

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมเพื่อนชุมชน โทร 038-685-666 หรือ 096-6509245 หรือ เฟซบุ๊ก : เพื่อนชุมชน และศึกษารายละเอียด ได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1yb5YRUvZB2i-cvoXRDXKcXzHb54CTt2z?usp=sharing