เมื่อเร็ว ๆนี้ รศ
.ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนโครงการฯ มอบทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาแก่ “กลุ่มเด็กบนท้องถนน” จำนวน 20 คน จาก 6 พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ จตุจักร สวนลุมพินี พระปกเกล้า พระราม 8 ทุ่งครุ คลองจั่น ตามข้อเสนอของ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร จำนวน 50,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบทุนดังกล่าว ณ สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ดินแดง ทั้งนี้ทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)